1 Beeld op hoofdlijnen

1.5 Organisatorische ontwikkelingen

De COVID-19 pandemie heeft er in 2020 toe geleid dat wij als organisatie van het ene op andere moment zijn overgestapt van ons ‘oude normaal’ met grotendeels op kantoor werken, naar een situatie waarin we vrijwel uitsluitend op afstand werkten. Het jaar 2021 heeft veelal in hetzelfde teken gestaan, hoewel we ook zijn aangekomen in de fase waarin hybride werken vorm krijgt. De eerste ervaringen zijn opgedaan en zetten zich voort in 2022. Al doende leren we om dit nieuwe “normaal” vorm te geven. Vanuit de behoefte om als provincie een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne stellen we in 2022 ons huis open voor opvang. De actualiteit blijft daarmee een beroep doen op onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dat past bij de wendbare organisatie die we willen zijn.

Onze uitdagingen op korte en langere termijn en onze ambitie is beschreven in het concernplan, de domein- en teamplannen, opgesteld in 2021. We maken in 2022 tijd om te ontwikkelen en te veranderen in lijn met deze ambitie. Richting, sturing, samenhang en rust zijn daarbij onze ankerpunten. Vanuit rust en gericht op samenwerking werken we aan een toekomstgerichte en wendbare organisatie. Om de komende periode verder invulling te geven aan de opgave voor een vitale organisatie uit het coalitieakkoord bouwen we aan duurzame inzetbaarheid. Want, organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid kunnen beter omgaan met de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt; zien de werkprestaties verbeteren en het werkgeluk verhogen; benutten talent beter en ervaren minder ziekteverzuim en verloop van personeel. Onderstaande figuur geeft onze vier invalshoeken van duurzame inzetbaarheid weer: loopbaan & arbeidsmobiliteit, leren & ontwikkelen, organiseren van werk & privé, gezondheid & vitaliteit. Speerpunten voor 2022 en 2023 zijn wendbaar organiseren (loopbaan & arbeidsmobiliteit), elke dag leren (leren & ontwikkelen), bevorderen van eigenaarschap binnen het hybride werken (organiseren van werk & privé) en werkgeluk (gezondheid & vitaliteit)

De figuur geeft vier invalshoeken van duurzame inzetbaarheid weer: loopbaan en arbeidsmobiliteit, leren en
ontwikkelen, organiseren van werk en privé, gezondheid en vitaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19