3 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

3.2 Dekkingsplan

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Dekkingsvoorstel

Saldireserve: Reservering Natuur - Groen Groeit Mee

      6.000

Saldireserve: Reservering Natuur - Strategisch Bosbeleid

    24.260

            -   

            -   

            -   

              -   

              -   

              -   

              -   

Saldireserve: Reservering Natuur - GLB/NSP

    20.150

            -   

              -   

              -   

              -   

              -   

Saldireserve: Reserve OV - Stijging concessie 23-25

    24.500

            -   

            -   

            -   

              -   

              -   

              -   

              -   

            -   

            -   

            -   

            -   

              -   

Legenda:

Een "+" is een positief bedrag = voordelig saldo

Een "-" is een negatief bedrag = nadelig saldo

Het nadelig saldo van € 52 miljoen in 2023 wordt veroorzaakt door vier opgenomen voorstellen in hoofdstuk 2 om budgetten te reserveren voor Natuur en landbouwbeleid en het Openbaar Vervoer (OV). Voorgesteld wordt de reserveringen te dekken door een onttrekking van totaal € 74,9 miljoen uit de saldireserve. Het gaat om de volgende voorstellen:

Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling: voorstel 1.3 Groen Groeit Mee, reservering:   €   6,0 miljoen;
Programma 2 Landelijk Gebied: voorstel 2.2 Strategisch Bosbeleid, reservering:   € 24,2 miljoen;
Programma 2 Landelijk Gebied: voorstel 2.4 GLB-NSP, reservering:          € 20,1 miljoen;
Programma 6 Bereikbaarheid OV: voorstel 6.3 Verlenging concessie 2023-2025, reservering: € 24,5 miljoen.

Toelichting op de ontwikkeling van de saldireserve
Met het dekkingsvoorstel voor inzet van de saldireserve wordt in onderstaande tabel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de saldireserve in 2022-2026. Vervolgens worden deze mutaties per jaarschijf toegelicht.

Prognose verloop saldireserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo

Saldireserve per 31-12-2021, jaarrekening 2021

    157.686

Verwerking jaarrekening 2021:

- Bij: voordelig jaarrekeningresultaat

      59.791

- Bij: vrijval reserves

        2.062

- Af: bestemmingsvoorstellen 2021

     -23.401

- Af: VFF 2e tranche

          -750

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2022

    195.388

Voorstellen voor onttrekkingen en dotaties in 2022:

- Af: Steunpakket Cultuur & Erfgoed Covid-19

       -2.000

- Af: begrotingssaldo 2022

     -36.254

- Bij: vrijval kapitaallastenreserve Uithoflijn

      49.135

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2023

    206.269

Voorstellen voor onttrekkingen en dotaties in 2023:

- Af: begrotingssaldo 2023

     -51.501

- Af: vorming reserve Strategisch Bosbeleid en GGM

     -30.260

- Af: aanvulling reserve Concessie OV

     -24.500

- Af: vorming reserve GLB-NSP

     -20.150

- Bij: positief saldo begroting 2023 cf. Kadernota

      22.823

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2024

    102.681

Voorstellen voor onttrekkingen en dotaties in 2024:

- Af: begrotingssaldo 2024

       -7.590

- Bij: positief saldo begroting 2024 cf. Kadernota

      23.380

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2025

    118.471

Voorstellen voor onttrekkingen en dotaties in 2025:

- Af: begrotingssaldo 2025

          -174

- Bij: positief saldo begroting 2025 cf. Kadernota

      22.455

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2026

    140.752

Voorstellen voor onttrekkingen en dotaties in 2025:

- Bij: positief saldo begroting 2026 cf. Kadernota

      17.063

Geprognosticeerd saldo per 1-1-2027

    157.815

De saldireserve bedraagt per 31 december 2021 € 157,8 miljoen. Indien uw Staten de voorstellen bij de jaarstukken 2021 op 29 juni 2022 overneemt, dan resteert een saldireserve van € 195,4 miljoen op 1 januari 2022.

Ontwikkeling 2022
In 2022 is een onttrekking geraamd van € 36,2 miljoen opgenomen in de dekkingsplannen van de programmabegrotingen 2021 en 2022. Daarnaast is een onttrekking opgenomen van € 2 miljoen voor de uitbreiding van het ‘Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19’ conform uw besluitvorming van 23 maart (PS2022BEM07). In programma 6 Bereikbaarheid wordt in voorstel 6.1 voorgesteld om de structurele kapitaallasten Uithoflijn vanaf 2023 ten laste te brengen van de exploitatie. Het saldo van de reserve kapitaallasten Uithoflijn groot € 49,1 miljoen kan dan per 31 december 2022 vrijvallen en worden toegevoegd aan de Saldireserve.

Ontwikkeling 2023
De onttrekking van het begrotingssaldo 2023 van € 51,5 miljoen is geraamd in de dekkingsplannen van de programmabegrotingen 2021 en 2022. De onttrekking voor de reserveringen voor Natuur en OV totaal € 74,9 miljoen is hiervoor toegelicht. Het geraamd voordelig saldo 2023 groot € 22,8 miljoen in deze Kadernota wordt toegevoegd aan de saldireserve.

Ontwikkeling 2024-2026
In de jaren 2024-2026 worden bedragen onttrokken overeenkomstig de dekkingsplannen van de programmabegrotingen 2021 en 2022. De stortingen in de saldireserve betreffen de voordelige saldi van jaren 2024-2026 uit deze Kadernota.

Het geprognosticeerd saldo van de saldireserve per eind 2026 bedraagt € 157,8 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19