1 Beeld op hoofdlijnen

1.11 Leeswijzer

Plaats van de kadernota in de planning & controlcyclus .
Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning & control cyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning & control documenten. Via deze documenten legt zij verantwoording af aan PS. Schematisch weergegeven:                         

Met betrekking tot de cyclus in het kalenderjaar 2023 geldt dat dit mogelijk wijzigt, gezien het voorstel dat wij doen in het Statenvoorstel bij de jaarstukken 2021 om in dat jaar een extra tussentijdse rapportage te introduceren. Een voorstel daartoe ontvangt u later dit jaar bij de begroting 2023.
   

Verdere indeling Kadernota 2023-2026

Hoofdstuk 2 bevat de beleidsprogramma’s en het Overzicht Overhead. Per programma is inzichtelijk gemaakt welke beleidsvoornemens er worden voorgesteld in deze kadernota inclusief de daarmee gepaard gaande bedragen.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief 2023-2026 en 2030-2040 inclusief de voorstellen uit hoofdstuk 2 en het dekkingsplan.

Hoofdstuk 4 bevat enkele vernieuwingen die in de begroting 2023 worden opgenomen. Verder worden de gehanteerde kaders toegelicht.

Getal notatie

Over de bedragen die u in deze kadernota aantreft:

  • Alle bedragen zijn in duizendtallen vermeld, tenzij anders vermeld;
  • Een voordelige ontwikkeling staat als negatief bedrag (credit) vermeld, tenzij anders vermeld.

Webversie
De Kadernota 2023-2026 is digitaal te raadplegen via de planning & control portal van de Provincie Utrecht.

Formatie
Op verzoek van uw Staten hebben wij bij elk programma een indicatie van de huidige en gevraagde formatie (uitgedrukt in fte’s) opgenomen. Dit zijn cijfers die op de hoofdlijnen zeker een goed beeld geven van de personele inzet per programma, maar ook niet 100 procent sluitend zijn. Sommige medewerkers werken voor meerdere programma’s en aangezien wij binnen onze organisatie geen uren schrijven benaderen we enigszins forfaitair de verdeling van uren over de programma’s. U moet die fte dan ook met die nuancering lezen; doch op de hoofdlijn geeft het goed beeld van de geplande capaciteit.

In het figuur zijn de Planning en Control documenten met betrekking tot het jaar 2023 opgenomen:
Kadernota 2023-2026
Begroting 2023
Zomernota 2023
Slotwijziging 2023
Jaarrekening 2023

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19