1 Beeld op hoofdlijnen

1.7 Financieel beeld 2022

Op 6 juli aanstaande ontvangt u van ons de Zomernota 2022 met een voortgangsrapportage over de activiteiten en financiën van de eerste vier maanden van dit jaar. Op uw verzoek hebben wij bekeken of er nog ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in die eerste maanden die effect hebben op de Kadernota en Begroting 2023. Dit zou dan bovenal moeten gaan om structurele ontwikkelingen.

Op het moment van schrijven zien we die ontwikkelingen niet. Wél leggen we op basis van de laatste inzichten een nieuwe planning aan u voor van de investeringen met het MIP. Dit leidt tot lagere kapitaalslasten. Voor 2023 tot en met 2025 betekent dit een lagere structurele last van cumulatief € 22,5 miljoen. Omdat we ongeacht de planning van investeringen in de laatste jaarschijf van het meerjarenbeeld altijd de structurele kapitaallast opnemen van de reeds genomen investeringsbeslissingen, boeken we die in 2026 voor € 13,2 miljoen incidenteel tegen.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19