1 Beeld op hoofdlijnen

1.10 Meerjaren Investeringsplan (MIP)

Op 11 mei 2022 hebben uw Staten de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgesteld. Met deze nota zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd over de wijze waarop omgegaan wordt met investeringen in de vaste activa en de bijhorende kapitaallasten. Een belangrijk instrument voor de investeringen is het Meerjaren Investeringsplan (MIP). In de nota investeren is aangegeven dat het MIP bij de Kadernota en de Programmabegroting aan uw Staten wordt voorgelegd. Het MIP wordt niet geïntegreerd in de Kadernota-stukken, maar is een belangrijke bouwsteen om te komen tot een inschatting van de kapitaalslasten in 2023 tot en met 2025 en structureel vanaf 2026.  

Het MIP geeft inzicht in:

  1. De voortgang van de huidige projecten en mogelijke wijzigingen;
  2. De programmering van de voorgenomen investeringen in de verschillende fasen van projecten. Afgeleid hiervan vindt ook de besluitvorming plaats. Bij de Kadernota zijn dat onder andere principebesluiten verbonden aan de Initiatieffase;
  3. De financiële ontwikkeling van de kapitaallasten.
       

Bij het MIP en dus de Kadernota stelt uw Staten ook vast welke projecten in studie worden genomen en uitgewerkt van initiatieffase naar definitiefase. En hoewel uw Staten in een later stadium zal besluiten of een project ook daadwerkelijk in uitvoering wordt genomen en de bijbehorende kapitaalslasten alsdan dienen te worden gedekt in de begroting, is het wel goed te realiseren wat de prognose waarde is van deze nu verder uit te werken projecten. Tenslotte maken we bij dit besluit tot uitwerking al plankosten en vraagt het ook capaciteit. En het zou zonde zijn deze kosten te maken als er niet een basis bereidheid is het project straks ook daadwerkelijk naar uitvoering te brengen. Het huidige structureel opgenomen kapitaallastenplafond voor (vaar)wegen is onvoldoende om alle studieprojecten naar uitvoering te brengen.

Mobiliteit
In paragraaf 3.1 van het MIP (pagina 7 en 8 van het MIP) ziet u dat dit gaat om 15 projecten met een voorlopige en indicatieve inschatting van de projectwaarde van in totaal € 78,4 miljoen voor het programma 5 Bereikbaarheid Algemeen. Er worden in het MIP geen voorstellen gedaan voor het in studie nemen van projecten in programma 6 Bereikbaarheid OV. Zoals in paragraaf 2.1 beschreven stelt GS uw staten voor in de komende maanden wel het gesprek met de regio’s en het Rijk aan te gaan over een pakket “gezonde verstedelijking Metropoolregio Utrecht”. Wij schatten in dat voor het succesvol kunnen afronden van die gesprekken en het ontvangen van een cofinanciering vanuit het Rijk op onze investeringsopgaven, onze eigen financiële ruimte voor investeringen moet worden vergroot. Omdat het nu nog gaat om verkennende gesprekken en er nog geen besluiten zijn genomen, ziet u de reservering voor een extra investeringsbedrag nu nog niet terug in het MIP. De eventuele dekking is wel te vinden in het structureel positieve saldo in het meerjarenbeeld van deze Kadernota.
Ook worden geen voorbereidingskredieten aangevraagd voor het verder uitwerken van grote projecten.

In paragraaf 3.5.1 en 3.6.1 van het MIP ziet u de onderbouwing van de gevraagde extra middelen voor de indexatie van lopende uitvoeringsbesluiten. De totaalbedragen van deze indexering komt u in hoofdstuk 2 van deze Kadernota 2023 tegen bij de programma’s 5 en 6.

In paragraaf 3.5.2 van het MIP ziet u in een tabel de 9 projecten binnen programma 5 Bereikbaarheid Algemeen waarvoor wij nu krediet aanvragen. Hiermee kunnen wij deze projecten voor wegen, fiets of verkeersveiligheid in uitvoering nemen. De gevraagde negen kredieten tellen op tot € 19.054.000.
In paragraaf 3.6.2 van het MIP ziet u dat er geen kredieten worden aangevraagd voor nieuwe OV-projecten, maar in paragraaf 3.6.3. wordt wel toegelicht waarom bij twee bestaande OV projecten om verruiming van krediet wordt gevraagd en waarom bij een project juist krediet kan vrijvallen. Dit gaat in totaal om € 3.245.000.

Bedrijfsvoering
In paragraaf 2.1 en 2.2 worden de kredieten voor ICT en Facilitair toegelicht, met als belangrijkste het krediet van € 2,25 miljoen voor de verbouwing van de verdiepingen 2, 5 en 6 van het provinciehuis

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19