1 Beeld op hoofdlijnen

1.9 Financieel beeld 2030 - 2040

Bij de behandeling van de Begroting 2022 is door uw Staten motie 96 ‘Langetermijnstrategie ’ aangenomen. Daarin verzoekt u ons om in 2022 te werken aan:

  • De ontwikkeling van een strategische langetermijnbegroting inclusief financiële scenario's met een horizon van bij voorkeur 30, maar tenminste 10 jaar;
  • Op basis van het proces rond de groeisprongbrief de kernopgaven te benoemen die in deze strategische langetermijnbegroting prioriteit krijgen;
  • De contouren van de strategische langetermijnbegroting bij de kadernota 2023 aan de Staten te presenteren en deze vanaf de programmabegroting 2023 aan de P&C cyclus toe te voegen.

In het Statenvoorstel bij deze Kadernota, en in één van de vorige paragrafen in dit inleidende hoofdstuk 1, is aangegeven welke inzichten we hebben opgedaan op basis van het proces dat resulteerde in het rapport ‘Groeisprong Utrecht 2040’. Daarbij is door ons ook aangegeven dat de thema’s wonen, groen en bereikbaarheid via het openbaar vervoer onze prioriteit hebben. Daartoe zijn ook financiële voorstellen gedaan in deze Kadernota om eerste stappen te zetten die passen in onze eind ambities.

In de achterliggende maanden hebben we op intensieve wijze met uw Staten opgetrokken via informatie- en werksessies om te komen tot de inzichten die zijn verwerkt in het zojuist genoemde rapport. Het meerjarig vooruitkijken via beleidsinhoudelijke thema’s, en die vervolgens vertalen naar een samenvattend financieel model, zien wij als een goede eerste stap in de ontwikkeling van het strategisch financieel vermogen van onze organisatie. In 2022 en daarna willen wij voortgaan op de ingeslagen weg, met daarbij specifieke aandacht voor de ontwikkeling van een langetermijnbegroting die dan onderdeel wordt van de reguliere P&C-cyclus. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking van deze Kadernota en het daarbij gevoegde rapport van de Groeisprong, stellen wij voor om over de te hanteren uitgangspunten voor die langetermijnbegroting met uw Staten te spreken via de Financiële Audit Commissie. We beogen daarmee een breed gedragen uitgangskader op te stellen dat als basis zal dienen voor de op te stellen strategische langetermijnbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19